Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia

689 944 admiin

KRÓTKI WYKŁAD
ŚWIĘTYCH EWANGELIJ
NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU

KS. PIOTR XIMENES

––––––––

NA NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 2

I błogosławił im Symeon. Uważmy sobie cnoty Symeona i jego proroctwa. Symeon był człowiekiem sprawiedliwym, bojącym się Boga, strzegącym pilnie przykazań Jego, bo też to stoi napisano w Piśmie św., że kto się Boga boi, nie przestępuje prawa i w najmniejszej rzeczy. Oczekiwał on z największym upragnieniem pociechy Izraela, to jest przyjścia Zbawiciela na świat, i nie przestawał z największą ufnością w gorących i nieustannych modłach prosić Boga o nie. A Duch Święty przemieszkiwał w nim szczególniejszym sposobem, i tenże sam Duch Przenajświętszy pobudzał go do błagania Boga o łaskę oglądania Zbawiciela Jezusa Chrystusa i oczekiwania Go z niecierpliwością. Gdyż stoi i to w Piśmie św., że sam Duch Święty modli się w nas, kiedy się czujemy pociągnieni do modlitwy. Symeon przez wielką wiarę, ufność i świętobliwość życia swojego, zasłużył sobie odebrać od samego Boga obietnicę, iż nie ujrzy śmierci, dopóki oczy jego oglądać nie będą Chrystusa Pana. Uważmy sobie w tym, jak to Bóg spełnia wolę tych, którzy się Go boją, i wysłuchiwa łaskawie modły sług swoich. Dozwala Bóg dotychczas niektórym osobom widzenia Jezusa Chrystusa w tym życiu za pomocą rozmyślania, gdyż ci, którzy prawdziwie myśl Bogiem zajętą mają, prawie istotnie Boga oczami duszy widzą. Lecz zastanówmy się nad tym, co Bóg w Piśmie św. mówi: Nie ujrzy mnie żaden żyjący, oto dla nauczenia nas, iż dla oglądania Boga w duchu, potrzeba nam obumrzeć samym sobie za pomocą umartwienia, nie dogadzając ciału i podbijając je pod moc duszy. Ach! pragnijmy umrzeć tym sposobem w tym życiu dla Jezusa Chrystusa, a będziemy Go za to oglądać wiecznie w Niebie.

Lecz wróćmy się do Symeona, Bóg spełnia wszystkie żądania jego. Natchniony Duchem Świętym wchodzi do kościoła Jerozolimskiego, i spostrzegłszy dziecię Jezus, bierze Go na ręce swoje. O jak dobrym i łaskawym jest Pan, dając nam często więcej aniżeliśmy prosili i żądali. Prosił Symeon, by mógł oglądać Zbawiciela, a Bóg pozwala mu nie tylko widzieć Go, lecz jeszcze piastować, ściskać, do łona swojego przytulać. Wielu widziało dziecię Jezus w świątyni, lecz jako nie miało nic szczególnego w postaci swojej, nikt Go nie poznał prócz Symeona, któren tylko Go zoczył, zaraz Bogiem swym być uznał. Podobnie się też dzieje dotychczas, iż tylko ci, którzy w dobrym usposobieniu i godnie do świętych Sakramentów przystępują, poznają Jezusa Chrystusa i czują przytomność Jego w swych sercach. Symeon wziąwszy Jezusa Chrystusa na ręce swoje wyrzekł: Teraz wypuść już Panie sługę Twego w pokoju. Taką radością przejęte zostało serce świętego starca na widok Zbawiciela, iż ważąc za nic wszystkie dobra świata, uznał, że nie ma już nic do życzenia, i nie zostawało mu jak tylko, żeby dusza jego wiecznie z Bogiem połączoną być mogła. Uczmyż się z jego przykładu, co nam do szczęśliwej śmierci najbardziej przydać się może. Oto nadzieja, którą wszyscy święci mają i mieli, osiągnienia przyszłej nagrody, doświadczając w tym życiu jak Bóg wynagradza i pociesza tych, co do Niego należą, odpłacając im sto za jeden podług swej obietnicy. A przy tym wzgardę rzeczy i dóbr ziemskich, a stąd pragnienie opuszczenia ciała i złączenia się jak najprędszego z Jezusem Chrystusem. Uważmy sobie też i to, jakimi uczuciami serca Maryi i Józefa przejęte zostały, widząc dziecię cudownie poznane i uwielbiane od Symeona. Józef i Matka Jezusowa dziwowali się temu, co o Nim mówiono.

Symeon obróciwszy się do Świętej Panny, rzekł prorokując, iż serce Jej przeszyte będzie mieczem boleści. Tak to Bóg udzielając pociech i smutków, według swego Boskiego rozporządzenia, chce od tej chwili przygotować Matkę do goryczy męki Syna swego. A dodając, mówi Symeon dalej: że to dziecię będzie na zgubę i powstanie wielu w Izraelu. Na zgubę nie z swej woli, lecz z winy tych, którzy Go za Boga, tak jak żydzi, nie uznawszy, z Jego pokory się zgorszywszy, Jego nauki wyszydziwszy, z dobrodziejstwa odkupienia niekorzystawszy, przez zatwardziałość serca na swe potępienie zasłużą. Na powstanie zaś i zbawienie wszystkich tych, którzy wzywając pomocy Jego, wstępując w ślady Jego, wypełniając rozkazy Jego, Niebo zasługom i łasce Jego winni będą.

Uważmy jeszcze świętość Anny, która także Jezusa Chrystusa cudownie w kościele poznała, i Jego Synem Boskim być wyznała. Zasłużyła sobie na tę łaskę wielkimi cnotami, a te były: czystość w stanie wdowim, nieustanna modlitwa, częste posty, zachowywanie wszystkich przykazań Boskich, uczęszczanie do świątyni Pańskiej i wytrwanie przez 80 lat w tych uczynkach pobożnych.

Wstępujmy w ślady tych świętych ludzi, starajmy się o nabycie ich cnót, a wtenczas zasłużymy sobie poznać Boga bliżej na ziemi i oglądać Go na wieki w Niebie, Amen.

–––––––––––

Krótki wykład świętych Ewangelij na Niedziele i Święta całego roku. Z włoskiego X. Piotra Ximenes na polskie przełożony. Tom I. Stanisławów 1848, ss. 21-23.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

Facebook

„Jeśli oni mają świątynie, wy macie wiarę Apostołów. Jeśli są w tych miejscach, są daleko od wiary, ale wy, jeśli nawet jesteście daleko od kościołów, macie wiarę w swoich sercach. Co jest ważniejsze, miejsce czy wiara? Miejsce jest dobre tylko, gdy naucza się w nim wiary Apostołów, jest święte tylko, gdy jest domem świętości”.
Św. Atanazy
Oktawa Święta Najświętszego Serca Jezusa
Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis
Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa (300 dni odpustu. - Pius X, 1907)
Święty Michale Archaniele,
patronie Białej Podlaskiej
broń nas przed sektą masońską
Rotary Club
Rotary Club to masoneria
to śmiertelne zagrożenie dla:
  • Kościoła Katolickiego
  • Polski
  • również Białej Podlaskiej
Maskuje swoje działanie,
i swą chorą ideologię
przez działalność charytatywną