Daily Archives :

niedziela, 2 maja, 2021

4 Niedziela po Wielkanocy

1080 732 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej
W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy. Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.
Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis: da pópulis tuis id amáre quod prǽcipis, id desideráre quod promíttis; ut inter mundánas varietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gáudia.
Boże, który sprawiasz, że dusze Twych wiernych mają jedno dążenie, daj ludom Twoim to miłować, co nakazujesz, tego pragnąć, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam utkwili nasze serca, gdzie są prawdziwe radości.
Caríssimi: Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio nec vicissitúdinis obumbrátio. Voluntárie enim génuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod creatúræ ejus. Scitis, fratres mei dilectíssimi. Sit autem omnis homo velox ad audiéndum: tardus autem ad loquéndum et tardus ad iram. Ira enim viri justítiam Dei non operátur. Propter quod abjiciéntes omnem immundítiam et
abundántiam malítiæ, in mansuetúdine suscípite ínsitum verbum, quod potest salváre ánimas vestras.
Najmilsi: Wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności. Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako początkiem stworzenia Jego. Wiecie to bracia moi najmilsi! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. Bo gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Dlatego też, odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości, przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić dusze wasze.
Jk 1:17-21
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Vado ad eum, qui misit me: et nemo ex vobis intérrogat me: Quo vadis? Sed quia hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor vestrum. Sed ego veritátem dico vobis: expédit vobis, ut ego vadam: si enim non abíero, Paráclitus non véniet ad vos: si autem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vénerit ille, árguet mundum de peccáto et de justítia et de judício. De peccáto quidem, quia non credidérunt in me: de justítia vero, quia ad Patrem vado, et jam non vidébitis me: de judício autem, quia princeps hujus mundi jam judicátus est. Adhuc multa hábeo vobis dícere: sed non potéstis portáre modo. Cum autem vénerit ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem veritátem. Non enim loquétur a semetípso: sed quæcúmque áudiet, loquétur, et quæ ventúra sunt, annuntiábit vobis. lle me clarificábit: quia de meo accípiet et annuntiábit vobis.
Onego czasu: rzekł Jezus uczniom swoim: «Idę do Tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz? Ale, żem to wam powiedział, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja prawdę wam mówię: Lepiej dla was żebym odszedł, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. I gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, że nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, i o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony.Wiele jeszcze mam wam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie ów Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy. Bo nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, powie, i co ma nadejść, oznajmi wam. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a wam oznajmi».
J 16:5-1

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

1080 505 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego, Matki naszej, i umiłowanej Ojczyzny, Polski, wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W
związku z tym – na pokorną prośbę wiernych świeckich – ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest
nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów: zwłaszcza zorganizowanych i mających plany oraz środki do przeprowadzenia niecnych, bezbożnych
planów. Wzorem dla nas jest św. Pius V, papież i dominikanin, który ogłosił krucjatę różańcową przed bitwą pod Lepanto – przeciw
mahometanom, ale również w naszym Kraju – przeciw protestantom (JE x. biskup Donald Sanborn w czasie kazania wygłoszonego 5 maja 2019 roku w Krakowie spontanicznie wymienił tego wielkiego, świętego papieża jako zasłużonego dla zachowania katolickości Polski).
Kolejnym patronem jest św. Andrzej Bobola SI – męczennik za Wiarę i patron Ojczyzny, autor ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, w których
władca ten uznał Maryję Niepokalaną za Królową Polski. I to właśnie Ona jest naszą główną Patronką.

Środkiem do osiągnięcia celu jest modlitwa różańcowa. Każdy, kto zaciąga się pod Sztandar Niepokalanej Królowej Polski, winien codziennie
odmawiać co najmniej dziesiątkę różańca świętego. Członkowie Bractwa Różańcowego, by wypełnić brackie zobowiązania, muszą raz w tygodniu
odmówić cały różaniec, tzn. piętnaście dziesiątków. Warto jest też codziennie dodawać Litanię Loretańską wraz z wezwaniem do NMP Królowej
Polski.

Osoby, które nie są w stanie odmówić nawet dziesiątki różańca dziennie, zapraszane są do ofiarowania jakiejkolwiek modlitwy, ofiary czy
cierpienia w intencji powodzenia naszej Świętej Sprawy. Krucjata rusza dzisiaj [15 lutego], a od 1 marca 2021 roku wszystkie intencje Bractwa
Różańcowego św. Piusa V stają się tożsame z celami Krucjaty. Wszystkich życzliwych zapraszamy do udziału, a malkontentów prosimy o niewtrącanie
się i niekrytykowanie.

Błogosław nam, Chryste, na bój!

Z kapłańskim błogosławieństwem

x. Rafał Trytek

ajax-loader

Facebook