Litania do świętej Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmił. się n. n.!
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmił. się n. n.!

Święta Anno – módl się za nami,
Święta Anno, Babko Chrystusa,
Święta Anno, Matko najświętszej Panny Maryi niepokalanie poczętej,
Św. Anno, Małżonko św. Joachima,
Św. Anno, Arko Noego sprawiedliwego,
Św. Anno, Arko przymierza,
Św. Anno, Różdżko Jessego,
Św. Anno, ze krwi królewskiej idąca,
Św. Anno, słowo Betleemu,
Św. Anno, przybytku Boski,
Św. Anno, domie piękności,
Św. Anno, obłoku jasności,
Św Anno, naczynie pełne łaski Boskiej,
Św. Anno, zwierciadło posłuszeństwa,
Św. Anno, zwierciadło cierpliwości,
Św. Anno, zwierciadło miłosierdzia,
Św. Anno, zwierciadło nabożeństwa,
Św. Anno, obrono kościoła Bożego,
Św. Anno, okręcie zbawienny tonących,
Św. Anno, drogo bezpieczna pielgrzymujących,
Św. Anno, uwolnienie niewolników,
Św. Anno, Opiekunko ubogich sierót,
Św. Anno, Matko osierociałych wdów,
Św. Anno, ozdobo stanu małżeńskiego,
Św. Anno, języku niemych przed Bogiem,
Św. Anno, oświecenie ślepych,
Św. Anno, pociecho utrapionych,
Św. Anno, uzdrowienie chorych,
Św. Anno, ucieczko grzesznych,
Św. Anno, wspomożenie wiernych,
Św. Anno, ratunku z nieba dająca wszystkim do Ciebie wołającym,
Św. Anno, radości anielska,
Św. Anno, Córko Patriarchów,
Św. Anno, prawdo Proroków,
Św. Anno, Pani Apostołów,
Św. Anno, umocnienie Męczenników,
Św. Anno, chwało Kapłanów i Lewitów,
Św. Anno, korono panieńska,
Św. Anno, ozdobo wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz itd.  Zdrowaś Maryja itd.
  1. Ozdobione są łaską wargi Twoje,
  2. Dlatego cię ubłogosławił Bóg na wieki.

Módlmy się

Wszechmogący, wieczny Boże! Któryś przebłogosławioną Annę za matkę najśw.  Boga-Rodzicielki jednorodzonego Syna Twego obrać raczył, racz dać, prosimy pokornie, abyśmy, którzy nabożnym sercem pamiątkę Jej obchodzimy, za jej zasługami wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym itd.

MODLITWA II,

którą gdy kto przed obrazem św. Anny nabożnie zmówi, otrzyma 100 dni odpustu z dozwolenia Ojca św., Papieża Piusa VII roku 1845

Bądź pozdrowiona Panno Maryjo, łaskiś Bożej pełna, Pan z tobą, łaska twoja niech będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona niech będzie św. Anna, Matka twoja, z której bez zmazy grzechu pierworodnego narodziłaś się, z ciebie zaś narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

 

MODLITWA III

Bądź pozdrowiona najświętsza Maryjo; Matko Boska, Królowa niebieska, Bramo rajska, Pani świata! czystą, jedyną tyś jest Panną, tyś poczęła Jezusa bez grzechu tyś porodziła Stworzyciela i Zbawiciela świata, w którym ja wszystką moją pokładam ufność, wybaw mię od wszego złego i uproś mi grzechów odpuszczenie. Amen.

 

Teksty – Litania i modlitwa – do pobrania – w formacie word & PDF

Litania i 3 modlitwy do Św.Anny – Link 1

Link 2

Modlitwa do św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny.

Św. Anna jest wzorem każdej dobrej chrześcijańskiej żony i matki domu, która przy zajęciach do­mowych pracuje dla Boga i bliźnich a zwłaszcza domowników, a przy wszystkich zabiegach i tro­skach doczesnych potrafi znaleźć czas na cichą rozmowę z Bogiem i stara się oddać Bogu swą duszę nieskalaną.

Błogosławiona Anno, matko N. M. P., racz przyjąć mnie w poczet sług Twoich i otoczyć skuteczną opieką. — Zachowaj mnie od wszystkich niebezpieczeństw życia. Bądź mi orędowniczką u Boga, kieruj moimi kro­kami, uproś mi błogosławieństwo w pracy i wytrwałości w trudach. Spraw, abym Twe cnoty naśladował( a) i życie pobożne i święto­bliwe prowadził (a), a w chwili zgonu racz mi przyjść z pomocą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.  Módlmy się:  Boże, Tyś raczył udzielić świętej Annie tej łaski, że godna była zostać matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twego; dozwól łaskawie, byśmy byli wspierani jej orędownictwem u Cie­bie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

KORONKA O ŚWIĘTEJ ANNIE

Mówić najpierw: Wierzę w Boga itd.

Potem: Trójco święta Jedyny Boże! bądź miłość i w mnie grzesznemu(ej).

1 Ojcze nasz.

Zbaw nas prosimy Cię Boże wszechmocny! łaską Twoją przez przyczynę błogosławionej Anny Matki Maryi Panny, od wszelkiego grzechu, pychy i rozumienia o sobie wszelkiego, a obdarz nas skromnością, pokorą, pompie świata i pysze przeciwną. Amen.

3 Zdrowaś Maryja.

Zdrowaś bądź Maryja, łas­ki pełna! wespół z Anną świętą Matką Twoją. Was prosimy; módlcie się za na­mi teraz i w godzinę śmier­ci naszej, abyśmy to otrzymali, czego się za przyczy­ną Waszą uprosić spodzie­wamy. Amen.

1 Ojcze  nasz.

Zbaw nas prosimy Cię, Bo­że Ojcze! za przyczyną bło­gosławionej Anny, Matki Ma­ryi Panny, od grzechu ła­komstwa i chciwości, a daj nam na wykorzenienie ich cnotę dobroci abyśmy każ­demu dobrze czynili. Amen.

3 Zdrowaś Maryja i modlitwa jak wyżej.

1 Ojcze nasz.

Zbaw nas prosimy Cię, Boże Ojcze ! za przyczyną błogosławionej Anny, Matki Maryi Panny, od grzechu ob­żarstwa, a daj nam wstrzemięźliwość hamującą nas od wszelkich zbytków nieprzy­stojnych. Amen.

3 Zdrowaś Maryja i modlitwa  jak wyżej.

1 Ojcze nasz.

Zbaw nas prosimy Cię Boże Ojcze! za przyczyną błogosławionej Anny, Matki Maryi Panny od grzechu popędliwości, gniewu, a daj nam cierpliwość pokorną, ażebyśmy się jak największą choćby krzywdą do zapalczywości nie pobudzali. Amen. 3 Zdrowaś Maryja i modlitwa jak wyżej.

1 Ojcze nasz.

Zbaw nas prosimy Cię, Boże Ojcze! za przyczyną błogosławionej Anny, Matki Maryi Panny, od lenistwa i gnuśności do służby Twojej i do cnót świętych, a daj nam gorącość w miłości Bożej, abyśmy ochotnymi byli wy­konać wszystko dla Ciebie. Amen.

3 Zdrowaś Maryja i modlitwa jak wyżej.

Zbaw nas prosimy Cię, Bo­że Ojcze! za przyczyną bło­gosławionej Anny, Matki Ma­ryi Panny, od myśli takich, które by ku szkodzie bliźnie­go były, a daj nam rozum pamiętny, którym byśmy się od uczynku złego pohamować mogli. Amen.

3 Zdrowaś Maryja i modlitwa jak wyżej.

1 Ojcze nasz

Zbaw nas prosimy Cię, Bo­że Ojcze! za przyczyną bło­gosławionej Anny, Matki Maryi Panny, od złej woli, du­szy zbyt szkodliwej, którą ¡grzechy dobrowolnie popeł­niamy i krzywdę ubogim czynić śmiemy, a daj nam bojaźń w serca nasze, abyś­my Ciebie przytomnego zaw­sze uważali i dla Ciebie się występku wszelkiego, jako też i wyrządzenia krzywd obawiali. Amen.

3 Zdrowaś Maryja i modlitwa jak wyżej.

1 Ojcze nasz.