informacje

2 stycznia 2019 Najświętszego Imienia Jezus

673 1024 admiin

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego IMIENIA TWEGO,
albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, R. Teraz i na wieki wieków.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA.

Wszechmogący Boże, któryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus najmilszego Syna Twego, Odkupiciela naszego nazywać kazał, dajże nam miłościwie, abyśmy Imię tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie wielbiąc na ziemi, mogli w nie­bie Go oglądać na wieki Amen.

Ty zaś, najdroższy Panie Jezu! we wszystkiej istności Ojcu i Duchowi św. równy, bądź mi miłościw, który teraz Imię Twoje wzywam, prosząc Cię, abyś mię, najwięk­szego grzesznika dla tegoż Imienia Twe­go z dobroczynnej łaski Twojej od zatra­cenia wiecznego obronił i do siebie po skon ozonem życiu łaskawie przyjąć raczył. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia

689 944 admiin

KRÓTKI WYKŁAD
ŚWIĘTYCH EWANGELIJ
NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU

KS. PIOTR XIMENES

––––––––

NA NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU

Ewangelia u Łukasza św. w rozdz. 2

I błogosławił im Symeon. Uważmy sobie cnoty Symeona i jego proroctwa. Symeon był człowiekiem sprawiedliwym, bojącym się Boga, strzegącym pilnie przykazań Jego, bo też to stoi napisano w Piśmie św., że kto się Boga boi, nie przestępuje prawa i w najmniejszej rzeczy. Oczekiwał on z największym upragnieniem pociechy Izraela, to jest przyjścia Zbawiciela na świat, i nie przestawał z największą ufnością w gorących i nieustannych modłach prosić Boga o nie. A Duch Święty przemieszkiwał w nim szczególniejszym sposobem, i tenże sam Duch Przenajświętszy pobudzał go do błagania Boga o łaskę oglądania Zbawiciela Jezusa Chrystusa i oczekiwania Go z niecierpliwością. Gdyż stoi i to w Piśmie św., że sam Duch Święty modli się w nas, kiedy się czujemy pociągnieni do modlitwy. Symeon przez wielką wiarę, ufność i świętobliwość życia swojego, zasłużył sobie odebrać od samego Boga obietnicę, iż nie ujrzy śmierci, dopóki oczy jego oglądać nie będą Chrystusa Pana. Uważmy sobie w tym, jak to Bóg spełnia wolę tych, którzy się Go boją, i wysłuchiwa łaskawie modły sług swoich. Dozwala Bóg dotychczas niektórym osobom widzenia Jezusa Chrystusa w tym życiu za pomocą rozmyślania, gdyż ci, którzy prawdziwie myśl Bogiem zajętą mają, prawie istotnie Boga oczami duszy widzą. Lecz zastanówmy się nad tym, co Bóg w Piśmie św. mówi: Nie ujrzy mnie żaden żyjący, oto dla nauczenia nas, iż dla oglądania Boga w duchu, potrzeba nam obumrzeć samym sobie za pomocą umartwienia, nie dogadzając ciału i podbijając je pod moc duszy. Ach! pragnijmy umrzeć tym sposobem w tym życiu dla Jezusa Chrystusa, a będziemy Go za to oglądać wiecznie w Niebie.

Lecz wróćmy się do Symeona, Bóg spełnia wszystkie żądania jego. Natchniony Duchem Świętym wchodzi do kościoła Jerozolimskiego, i spostrzegłszy dziecię Jezus, bierze Go na ręce swoje. O jak dobrym i łaskawym jest Pan, dając nam często więcej aniżeliśmy prosili i żądali. Prosił Symeon, by mógł oglądać Zbawiciela, a Bóg pozwala mu nie tylko widzieć Go, lecz jeszcze piastować, ściskać, do łona swojego przytulać. Wielu widziało dziecię Jezus w świątyni, lecz jako nie miało nic szczególnego w postaci swojej, nikt Go nie poznał prócz Symeona, któren tylko Go zoczył, zaraz Bogiem swym być uznał. Podobnie się też dzieje dotychczas, iż tylko ci, którzy w dobrym usposobieniu i godnie do świętych Sakramentów przystępują, poznają Jezusa Chrystusa i czują przytomność Jego w swych sercach. Symeon wziąwszy Jezusa Chrystusa na ręce swoje wyrzekł: Teraz wypuść już Panie sługę Twego w pokoju. Taką radością przejęte zostało serce świętego starca na widok Zbawiciela, iż ważąc za nic wszystkie dobra świata, uznał, że nie ma już nic do życzenia, i nie zostawało mu jak tylko, żeby dusza jego wiecznie z Bogiem połączoną być mogła. Uczmyż się z jego przykładu, co nam do szczęśliwej śmierci najbardziej przydać się może. Oto nadzieja, którą wszyscy święci mają i mieli, osiągnienia przyszłej nagrody, doświadczając w tym życiu jak Bóg wynagradza i pociesza tych, co do Niego należą, odpłacając im sto za jeden podług swej obietnicy. A przy tym wzgardę rzeczy i dóbr ziemskich, a stąd pragnienie opuszczenia ciała i złączenia się jak najprędszego z Jezusem Chrystusem. Uważmy sobie też i to, jakimi uczuciami serca Maryi i Józefa przejęte zostały, widząc dziecię cudownie poznane i uwielbiane od Symeona. Józef i Matka Jezusowa dziwowali się temu, co o Nim mówiono.

Symeon obróciwszy się do Świętej Panny, rzekł prorokując, iż serce Jej przeszyte będzie mieczem boleści. Tak to Bóg udzielając pociech i smutków, według swego Boskiego rozporządzenia, chce od tej chwili przygotować Matkę do goryczy męki Syna swego. A dodając, mówi Symeon dalej: że to dziecię będzie na zgubę i powstanie wielu w Izraelu. Na zgubę nie z swej woli, lecz z winy tych, którzy Go za Boga, tak jak żydzi, nie uznawszy, z Jego pokory się zgorszywszy, Jego nauki wyszydziwszy, z dobrodziejstwa odkupienia niekorzystawszy, przez zatwardziałość serca na swe potępienie zasłużą. Na powstanie zaś i zbawienie wszystkich tych, którzy wzywając pomocy Jego, wstępując w ślady Jego, wypełniając rozkazy Jego, Niebo zasługom i łasce Jego winni będą.

Uważmy jeszcze świętość Anny, która także Jezusa Chrystusa cudownie w kościele poznała, i Jego Synem Boskim być wyznała. Zasłużyła sobie na tę łaskę wielkimi cnotami, a te były: czystość w stanie wdowim, nieustanna modlitwa, częste posty, zachowywanie wszystkich przykazań Boskich, uczęszczanie do świątyni Pańskiej i wytrwanie przez 80 lat w tych uczynkach pobożnych.

Wstępujmy w ślady tych świętych ludzi, starajmy się o nabycie ich cnót, a wtenczas zasłużymy sobie poznać Boga bliżej na ziemi i oglądać Go na wieki w Niebie, Amen.

–––––––––––

Krótki wykład świętych Ewangelij na Niedziele i Święta całego roku. Z włoskiego X. Piotra Ximenes na polskie przełożony. Tom I. Stanisławów 1848, ss. 21-23.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

Transmisje Mszy św. i nabożeństw z kościoła św. Gertrudy Wielkiej w USA w okresie świątecznym.

1024 758 admiin

Dla tych którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie osobiście wysłuchać Mszy św. w nadchodzące święta Bożego Narodzenia, informujemy że istnieje możliwość oglądania na żywo w Internecie transmisji uroczystych celebracji z rzymskokatolickiego kościoła p.w. św. Gertrudy Wielkiej (parafia J.Exc.  x bp’a Daniela L. Dolana) w Cincinnati, w stanie Ohio, USA (pod tym linkiem). Serdecznie zachęcamy wszystkich  do oglądania!


24 grudnia, WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

22.30 (4.30 czasu polskiego) – Kolędy
23:00 (5.00 czasu polskiego) – Procesja, Błogosławieństwo Szopki
23.15 (5.15 czasu polskiego) – Kazanie, uroczysta Msza św. o północy (Pasterka)

25 grudnia, BOŻE NARODZENIE

9:00 (15.00 czasu polskiego) – Msza św. z kwartetem smyczkowym
11:00 (17.00 czasu polskiego) – Msza św. z kolędami
17:45 (23.45 czasu polskiego) – Nieszpory

26 grudnia, ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

17.00 (23.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

27 grudnia, ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

28 grudnia, ŚŚ. NIEWINIĄTEK BETLEJEMSKICH

17.45 (23.45 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

 
29 grudnia, ŚW. TOMASZA BECKET’A, MĘCZENNIKA
 
8.15 (14.15 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

30 grudnia, NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św. 
 
31 grudnia, ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA I WYZNAWCY
 
9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św. 
 
1 stycznia, OBRZEZANIE PAŃSKIE – OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA
 
9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

2 stycznia, OKTAWA ŚW. SZCZEPANA

17.00 (23.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.
 
https://anna-bp.pl/msza-sw-on-line/

 

NMP z Guadalupe 12 grudnia

773 960 admiin

Dziś 12.12 wspomnienie Matki Boskiej z Guadalupe (Meksyk)

In die XII Decembris MMXVII. Feria quarta. Virgo Gloriosa et Domina Nostra Guadalupensis, Imperatrix Americarum et Philippinarum (Tepeyac, Mexicus, XII Decembris MDXXXI). Duplex. Commemoratio: V dies inf Oct Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis & feria Adventus II. In Missa Gloria, 2 or ferialis, 3 or Octavae, Credo, Praefatio Beatae Mariae Virginis (Et te in Conceptione immaculata).

3 grudnia – Św. Franciszka Ksawerego S.J. wyznawcy

738 1000 admiin

3 grudnia – Św. Franciszka Ksawerego S.J. wyznawcy (1506 – 1552)

W 1904 r. papież św. Pius X ogłosił św. Franciszka patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Stᵉ Francisce Xaverii, ora pro nobis!

Modlitwa

Boże, któryś ludy Indii chciał przez nauki i cuda świętego Franciszka Ksawerego wcielić do Twego Kościoła, spraw łaskawie, abyśmy naśladowali przykłady cnót jego, jak i wielbili jego wspaniałe cnoty. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

Litania do św. Franciszka Ksawerego (3 XII)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Święta Maryjo, Módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze Ignacy,
Święty Franciszku Ksawery, najgodniejszy i najmilszy Synu św. Ojca Ignacego,
Św. Franciszku Ksawery, indyjski Apostole,
Św. Franciszku Ksawery, opowiadający pokój,
Św. Franciszku Ksawery, opowiadający ewangelią świętą,
Naczynie wyborne, noszące Imię Jezusa przed narodami,
Naczynie pełne miłości Boskiej,
Twierdzo wschodniego Kościoła,
Obrońco wiary,
Nauczycielu niewiernych,
Kaznodziejo prawdy,
Burzycielu bałwanów,
Wyborne od przedwiecznego Ojca narzędzie na pomnożenie chwały Bożej,
Wierny naśladowco i towarzyszu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
Głośna trąbo Ducha świętego,
Filarze Kościoła Bożego,
Światło pogan,
Mistrzu wiernych,
Zwierciadło nabożeństwa,
Wodzu w drodze cnót chrześcijańskiej doskonałości,
Przykładzie apostolskiego ducha i świętobliwości,
Światło ślepych.
Twierdzo chorych,
Pomocniku na morzu rozbitych,
Zdrowie chorujących,
Wyganiający czarty,
Żywocie umierających,
Którego mocy słuchają i nawałności,
Którego rozkazy czczą wszystkie żywioły,
Dziwny cudotwórco,
Ucieczko strapionych,
Wesele smutnych,
Wschodzie jasności,
Zadatku powstania na żywot łaski i chwały,
Przybytku nieskazitelny,
Skarbie Bożej miłości,
Chwało towarzystwa Jezusowego,
Legacie Apostolskiej Stolicy,
Najuboższy Ksawery,
Najczystszy Ksawery,
Najposłuszniejszy Ksawery,
Najpokorniejszy Ksawery,
Krzyża Chrystusowego i prac dla Chrystusa pragnący Ksawery,
Około zbawienia ludzkiego najczulszy Ksawery,
Najmilszy Ksawery,
Najchwalebniejszy Ksawery,
Najżarliwszy czci Boskiej dusz Ksawery,
Aniele obyczajem i życiem,
Patriarcho afektem i staraniem około ludu Bożego,
Proroku darami i duchem,
Apostole godnością i zasługą,
Nauczycielu narodów, mocny w różnych językach i uczynkach,
Wyznawco cnoty i starania życia,
Panno na duszy i na ciele,
W którym jednym wszystkich Świętych zasługi i Boskiej łaski czcimy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, itd., Wysłuchaj nas! Panie!
Baranku Boży, itd., Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo i t. d .

  1. Módl się za nami, św. Franciszku Ksawery!
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże! który wysławiających Ciebie sławisz i w czci Świętych Twoich uczczony zostajesz, spraw miłościwie żebyśmy, którzy Twego św. Franciszka Ksawerego chwalebne zasługi wspominamy, jego pomocy w potrzebach naszych doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Litania w formacie PDF do druku

 

22. XI. św. Cecylii

1024 673 admiin

Podanie głosi, że święta ecylia pochodziła z bardzo szlachetnego i znakomitego rodu w Rzymie i że już jako dziecko obeznana była z tajemnicami wiary chrześcijańskiej, jako też, że gorliwie oddawała się modlitwie i pobożnemu czytaniu Ewangelii świętej.

Cecylia, mieszkanka Rzymu, ślubowała dziewictwo z miłości ku Chrystusowi i poniosła śmierć za wiarę.
W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej czci. Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej.

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego.

Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta,
a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu.

Rzeźba św. Cecylii autorstwa Stefano Maderno
w bazylice św. Cecylii w Rzymie (Trastevere)

Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim.
Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Legenda bowiem głosi, że grała na organach.
Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością (otrzymał je np. cesarz Neron w darze ze Wschodu).

W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka
(osoba modląca się na stojąco, ze wzniesionymi rękoma).
Późniejsze prezentacje ukazują ją
w tunice z palmą męczeńską w dłoni.
Czasami gra na organach.
Jej atrybutami są:
anioł,
instrumenty muzyczne – cytra, harfa, lutnia, organy,
płonąca lampka,
miecz,
lilja,
wieniec z białych i czerwonych róż – oznaczających jej niewinność i męczeństwo

13 listopada Św. Stanisława Kostki.

551 1024 admiin

Św. Stanisław Kostka.
Urodził się w 1550 r. w Rostkowie w Polsce z bogatego rodu Kostków, i od młodości okazywał wielkie zamiłowanie do modlitwy. Gdy karcił go brat starszy Paweł, iż traci dużo czasu na modlitwy, mawiał: — „Bóg stworzył mnie dla rzeczy wiecznych, dla nich więc żyć muszę“. — Każdego dnia odwiedzał Jezusa w Przenajśw. Sakramencie i prosił go o światło i pomoc w naukach. O co pro¬sił to otrzymał. Z początku tępy w naukach, stał się wkrótce jednym z pierwszych. — Co tygodnia przystępował godnie do spowiedzi i Komunii św., a to umacniało go tak w życiu anielskim na ziemi, że grzechu śmiertelnego nigdy nie popełnił. — Wiel- kim czcicielem by! N. P. Maryi, i nazywał ją zawsze „Matką swoją“. Do niej uciekał się zawsze w potrzebach, przed nią wypłakał się i wyżalił na swe smutki i cierpienia. — Wysłany na naukę do Wiednia zachorował ciężko, a bezbożny brat i gospodarz protestant nie chcieli mu przywołać księdza. Modlił się więc gorąco do N. P. Maryi błagając, aby nie umarł bez Wiatyku. Wówczas Bóg posilił go cudownie Komunią św. posyłając mu ją przez aniołów. W krótce potem ukazała mu się N. P. Maryja, zwiastowała mu uzdrowienie i rozkaz wstąpienia do zakonu 00. Jezuitów. Otrzymawszy od ojca pozwolenie, pojechał do Rzymu i wstąpił do Jezuitów. Teraz dopiero czuł się szczęśliwym. —
Tęsknił za niebem i Magai N. P. Maryję, aby jak najprędzej wzięła go do swojej chwały. Prośba jego została wysłuchaną. Po 10-miesięcznym pobycie w zakonie zachorował z początkiem sierpnia. Pocieszano go, że to choroba lekka, ze wkrótce przeminie. Stanisław przepowiedział jednak swemu otoczeniu, że to jego choroba ostatnia, i uroczystość Wniebowzięcia N. P. Maryi będzie obchodził z nią razem w niebie. Spełniła się przepowiednia. Dnia 14 sierpnia przyjął św. Wiatyk, a dnia 15 sierpnia 1568 r. skonał o świcie całując serdecznie obrazek z wizerunkiem N. P. Maryi. — Pochowano go na Kwirynale w kościele św. Jędrzeja, gdzie nawiedzają, go pielgrzymi polscy. Obok kościoła zachowano cele, w której św. Stanisław żył i umarł. Wspaniały posąg z białego marmuru, a habit z czarnego przypomina żywo rysy św. młodzieniaszka. W ręce prawej jego prawdziwy rózaniec, w lewej obraz N. P. Maryi.
Punkta do rozmyślania.
Bóg każdemu udziela dostatecznej laski, niechaj tylko wspóldziala z nią, a uzyska wysoki stopień doskonałości.
Kobic dobre postanowienia, a nie zadać sobie pracy do wykonania ich, — nie wiedzie do celu.
Oby młodzież naśladowała św. Stanisława i przez skromne, pokorne i pracowite życie przygotowywała się do przyszłych zawodów.
Modlitwa,
Aniele czystości, św. Stanisławie, błagam Cię pokornie, racz mi wyjednać moc przeciw pokusom nieczystoéci i natchnąć mię ciągłą czujnością w strzeżeniu niewinności duszy i ciała. Wyproś mi ogień milości Bożej, iżby wypalił we mnie przywiązanie ziemskie i zapalił mię niebieska miloécia. Amen.

 

 

Nowy adres strony

1024 683 admiin

Strona Kościoła Św. Anny w Białej przenosi się na inną domenę – http://zabytki-bp.pl/
Strona anna-bp.pl była stroną Kościoła jako zabytku, nigdy nie była to strona parafii. Podobnie przypisany do niej Fanpage na fB.
W związku ze zmasowanym atakiem lewicowych i liberalnych mediów Białej Podlaskiej, i jednego liberalno-lewicowego portalu ogólnopolskiego, zdecydowaliśmy się przenieść treść tej Strony na nową domenę. Jesteśmy w Trakcie exportu danych do nowej strony. Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzania nowej strony. Redakcja.

Św. Maksymilian Maria Kolbe o żydach

425 425 admiin

“Żydostwo szkodziło i szkodzi nam na każdym kroku, wżera się jak rak w ciało narodu, szerzy przekupstwo i zepsucie wśród dorosłych, a rozpustę i bezbożnictwo wśród młodzieży, wydziera nam handel, przemysł, rzemiosło, a nawet ziemię” – Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

20 października – Św. Jana Kantego

472 658 admiin

Dziś, 20 października – wspomnienie  Św. Jana Kantego – patrona naszego Kościoła. Odpust. Relikwie są przechowywane w świątyni i wystawiane co rok z okazji odpustu Świętego Jana z Kęt.

Do licznych Świętych, jakich wydala wszechnica w Krakowie, zaliczamy także Św. Jana Kantego. Urodził się 1397r w Kętach, stąd jego przydomek. Od młodości spokojnym był, rozważnym i pobożnym. Czuwał nad swymi słowy i nie ścierpiał, aby w jego obecności koledzy mówili coś nieskromnego. — Oddany na nauki do Krakowa, pilnością i bystrością umysłu przewyższał drugich. W r. 1417 został mistrzem Akademii, wkrótce doktorem Teologii i kapłanem. — Jako profesor wszechnicy ucząc drugich, starał się czynami spełniać to, czego nauczał, pomny słów Św. Cbryzostoma, ze „nauczyciel który nie czyni tego, czego uczy, bluźni Bogu“. Był też wzorem dla uczniów w każdej cnocie. Chcąc ciało lepiej podbić pod panowanie ducha, umartwiał się postami i włosiennicą Gdy puścił się na pielgrzymkę do Jerozolimy i Rzymu rozmyślnie koni nie używał, aby idąc pieszo więcej się umartwił i większą miał zasługę. Gdy go się, pytano, dlaczego się tak utrudza? — „to mój czyściec, w którym grzechy moje obmywam“- odpowiadał. Trafiło się, że w drodze opadli go rozbójnicy, i kazali sobie oddać wszystkie pieniądze. Dał im co miał w kieszeni i poszedł dalej. Wtem przypomniał sobie, że w płaszczu pielgrzymim zaszytych miał kilka dukatów. Wraca się do rozbójników i powiada, że nie chce skłamać, gdyż nie wszystkie oddal im pieniądze. Rozbójnicy widząc taką cnotę prawdomówności, to co mu zrabowali oddali, żałowali i życie swe poprawili. — Ofiarowano mu bogatą. plebanię w Olkuszu, ale prędko za nią podziękował, mówiąc, że smaczniejszy biedny chleb profesorski i więcej ma czasu do doskonalenia się. Majątku żadnego nie pragnął, a to, co miał jako profesor, rozdawał ubogim. Ujrzawszy biedaka bosego swoje mu buty dawał, a nogi bose płaszczem zakrywał, do domu wracając. Suknie jedną, zimą i latem nosił, nie dla ciepła, ale dla pokrycia nagości. — Łóżka nie miał, sypiał zaś na ziemi podścieliwszy sobie skórę niedźwiedzia. W nocy modlił się i rozmyślał, na sen przeznaczając zaledwie kilka godzin. — Jadał nie wiele, — aby utrzymać życie tylko. Mięsa od wyświęcenia do ust nie wziął. — Małe grzechy powszednie tak bardzo opłakiwał, jak gdyby były ciężkimi. Żywot pełen zasług zakończył we wilię Bożego Narodzenia 1473 r. W r. 1767 policzonym został w poczet Świętych. Ciało jego spoczywa na ołtarzu w kościele Św. Anny. Celki w których mieszkał zachowane są, w Bibliotece akademickiej naprzeciw Kościoła.

Punkty do rozmyślania.

Św. Jan Kanty zwykł był mawiać: „Przysługami zyskujesz sobie przyjaciół, gdy zaś prawdę powiesz ludziom, wzbudzisz ku sobie nienawiść”.

Gdy słyszał uszczypliwe o drugich rozmowy, zwykł był mawiać: — „Strzeż się bliźniego zafrasować, bo niesmaczno go przepraszać“— albo „sławy nie ruszaj bliźniego, bo odwoływać jest coś ciężkiego? Słowa te wypisał na ścianie celi.

Modlitwa św. Jana Kantego.

Najwyższy Boże, Ojcze, źródło wiecznej sprawiedliwości, prowadź mię przez nieobjęte miłosierdzie Twoje, przez zasługi i mękę najmilszego Syna Twego, do Siebie, lubom dla grzechów moich niegodny, abym Cię w królestwie Twoim wychwalał na wieki. Amen

 

ŻYWOT Św. JANA KANTEGO WYZNAWCY

 

 

 

 

Facebook