informacje

Matki Bożej Różańcowej

584 1024 admiin

7 października. Matki Bożej Zwycięskiej, Królowej Różańca św., – Rocznica bitwy pod Lepanto 7 X 1571

Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis!

KrólowoRóżańca Świętego, módl się za nami !

http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_102.pdf

http://ultramontes.pl/O_Rozancu.htm

 

 

 

24. IX. N.M.P. od Wykupu Jeńców

745 1024 admiin

24. IX. N.M.P. od Wykupu Jeńców

Modlitwa w starym normalnym kościelnym języku – łacińskim

Deus, qui, per gloriosíssimam Fílii tui Matrem, ad liberándos Christi fidéles a potestáte paganórum nova Ecclésiam tuam prole amplificáre dignátus es : præsta, quǽsumus; ut, quam pie venerámur tanti óperis institutrícem, ejus páriter méritis et intercessióne, a peccatis ómnibus et captivitáte dǽmonis liberémur. Per eumdem Dominum.

galeria

17. Niedziela po Zielonych Świątkach

1024 753 admiin

16 września ŚŚ. Korneliusza, Papieża, Męczennika i Ś.Cypriana

Dziś 15 września – Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.

1024 948 admiin

Dziś 15 września – Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.

Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

 

Są nimi:

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)

2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)

3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)

4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)

6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

 

Papież św. Pius X ustalił je na 15 września.

 

Najświętszego Imienia Maryi 12.09

859 1024 admiin

Dziś, katolicki Kościół, w rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem, ukazuje piękni Najświętszego Imienia Maryi.

Walka Krzyża z Półksiężycem

CZEŚĆ MARYI O POBUDKACH I ŚRODKACH NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1683.

Modlitwa

Spraw miłościwie, wszechmogący Boże, aby wierni słudzy Twoi, którzy pod zasłoną Imienia Najświętszej Maryi Panny cieszą się Jej opieką, za Jej miłosiernym pośrednictwem od wszelkiego złego uchowani zostali na ziemi i do wesela wiecznego doprowadzeni byli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Po łacinie- z Brewiarza:

Beata es, * Maria, quæ credidisti : perficientur in te, quæ dicta sunt tibi a Domino, alleluja.

Concede quæsumus, omnipotens Deus : ut fideles tui, qui sub sanctissimæ Virginis Mariæ Nómine et protectióne lætantur; ejus pia intercessióne, a cunctis malis liberentur in terris, et ad gaudia æterna pervenire mereantur in cælis. Per Dóminum.

 

Na wieży naszego Kościoła widzimy z prawej pod Krzyżem- półksiężyc (symbol islamu), umieszczony tam jako podziękowanie za Wiktorię Wiedeńską.

Kościół powstał dzięki staraniom Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostry Króla Polski Jana III Sobieskiego!

8.IX, Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

378 600 admiin

Dziś – 8 września – w Kościele Katolickim – uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

MODLITWA do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia.

Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego! bo wiemy, kto nam się przez Ciebie naro­dził: Jezus Chrystus, nasz król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje narodzenie było jak ranna jutrzenka zwiastująca dzień blizki, dzień zbawienia, w którym zjawiło się słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel, który zdjął z nas prze­kleństwo, a przyniósł błogosławieństwo ; który zwyciężył śmierć, a wrócił życie na wieczną szczęśliwość.

Z najczulszą wdzięcznością przypominamy sobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego odkupienia, do którego Twoje narodzenie było pierwszem usposobieniem. O, wyjednajże nam przez Twoją przyczynę u Boga łaskę, abyśmy to wielkie dobrodziejstwo naszego odkupienia przez Syna Twego, Pana na­szego Jezusa Chrystusa ciągle uznawać i go­dnie cenić mogli, a przez życie prowadzone podług nauki tegoż Zbawiciela, do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam drogo wysłu­żonej się usposobili. Amen.

Modlitwa Kościoła św.

Wszechmogący wieczny Boże! który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki za sprawą Ducha św. przygotowałeś za go­dne mieszkanie Synowi Swojemu: spraw łaskawie, abyśmy, którzy się cieszymy z Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia, mogli za Jej przyczyną być uwolnieni od wszel­kiego złego w życiu i śmierci. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

3 września – wspomnienie Św. Piusa X

768 1024 admiin

Dziś 3. września – wspomnienie Św. Piusa X, wielkiego Papieża

Litania do Świętego Papieża Piusa X

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża — módl się za nami.
Święty Józefie, patronie Kościoła — módl się za nami.
Święty Piusie X, wzorze kapłanów — módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie — módl się za nami.
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho — módl się za nami.
Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni — módl się za nami.
Święty Piusie X, pobożny nauczycielu — módl się za nami.
Święty Piusie X, poświęcony biednym — módl się za nami.
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych — módl się za nami.
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa — módl się za nami.
Święty Piusie X, pokornego serca — módl się za nami.
Święty Piusie X, wierny w służbie — módl się za nami.
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót — módl się za nami.
Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia — módl się za nami.
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie — módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza — módl się za nami.
Święty Piusie X, który polecałeś codzienną i częstą Komunię — módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej — módl się za nami.
Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej — módl się za nami.
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór — módl się za nami.
Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej — módl się za nami.
Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich — módl się za nami.
Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz — módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie — módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, Święty Piusie X,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez wstawiennictwo Św. Piusa X:
Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy św. z ufnością błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

26.VIII Matki Bożej Częstochowskiej

1024 861 admiin

Matki Bożej Częstochowskiej

25 sierpnia św. Ludwika

712 1012 admiin

Dzisiaj –25 sierpnia. Wspomnienie świętego Ludwika, Wyznawcy Króla Francji

LITANIA
do świętego Ludwika Wyznawcy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Ludwiku, z bogobojnych rodziców zrodzony, módl się za nami.
zaraz od dzieciństwa Boga się bojący,
z naukami pobożność razem łączący,
w cnotach chrześcijańskich prawdziwym wzorem będący,
prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
dostojeństwami i skarbami doczesnymi gardzący,
chwały Boskiej prawdziwy obrońco
pychy i honorów tego świata unikający,
w postach i umartwieniu ciała prawdziwy męczenniku,
zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie kochający,
w miłości Boga najżarliwszy, módl się za nami.
uprzejmie nieprzyjaciół kochający, módl się za nami.
pełny bogomyślności,
w nadziei najgruntowniejszy,
szczodrobliwością najhojniejszy,
fundatorze i założycielu dobroczynnych zakładów,
najtroskliwszy wielki jałmużniku i karmicielu ubogich,
hojny rozdawco bogactw swoich,
w odzieniu pielgrzyma miejsca św. nawiedzający,
złości ludzkie strofujący,
patronie ubogich wdów i sierót,
o Grób Pana Jezusa Chrystusa walczący,
zwycięzco Saracenów,
w niewoli pogańskiej zostając, Imię Chrystusa wyznawający,
do wiary chrześcijańskiej niewiernych nawracający,
szpitale nawiedzający i chorym rozmaite usługi czyniący,
ludzkie choroby leczący,
orędowniku i patronie królestwa francuskiego,
który wszystkim do Ciebie się uciekającym nieomylny ratunek u Boga upraszasz,
za którego przyczyny wzywaniem wierni w różnych chorobach, przy grobie Twoim doznawali cudownego uleczenia,
We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas św. Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją obronę i opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas św. Ludwiku.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami święty Ludwiku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa
Boże, któryś świętego Ludwika wyznawcę Twego z ziemskiego do niebieskiego Królestwa przenieść raczył, za Jego przyczyną i zasługami, Króla królów, Jezusa Chrystusa Syna Twego, uczyń nas współuczestnikami chwały wiecznej. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.

Facebook