Kazanie biskupa Henryka Przeździeckiego w dniu 15 sierpnia 1938 roku

  • 16 sierpnia 2020
800 532 Kościół Św. Anny w Białej Podlaskiej

I znowu bolesny obraz, mianowicie masoneria, o której obecnie wiele się pisze. Jest to organizacja, która w kraju naszym ukrywa się. członkowie jej nie wyjawiają na ogół swych nazwisk, nieraz obrażają się, gdy się ich nazwie masonami.

Jaki jej cel masonerii ? Rozmaicie o tym piszą i mówią. Pewne jest to, że masoneria walczy z religią, szczególniej z Kościołem katolickim, ze szerzy bez­bożnictwo. i domyślać się można, iż głównym jej celem jest chęć zapanowania nad całym światem. Nie wiadomo też, kto stoi na jej czele.

Czy możemy obecnie z imienia i z nazwiska wymieniać u nas członków masonerii? Chyba wtedy, gdy dana jednostka przyznaje się wyraźnie do masonerii słowem lub czynem. Bez żadnej jednak wątpliwości można zaliczać do popierających masonerię tych, którzy szerzą bezbożność.

U nas wpływ masonerii odczuwamy bardzo często i prawie wszędzie.

Masonerii zawdzięcza się to straszne zjawisko, często powtarza­jące się, mianowicie występowanie z Kościoła katolickiego w tym ce­lu aby rzucić swą prawowitą małżonkę lub małżonka i zawrzeć nie­legalny związek i żyć w bigamii. A gdy się przeciwko temu wystę­puje i potępia słyszy się krzyk: To moja prywatna sprawa! — Pry­watna? Dla was może być prywatna sprawa, lecz me dla nas kato­lików.  Wasze postępowanie jest obrazą Boga, pogwałceniem nauki Chrystusa, nieszczęściem ojczyzny, jej osłabieniem. Siłą narodu jest rodzina, zbudowana na prawie nierozerwalności małżeństwa.

Nam katolikom nie tylko nie wolno do masonerii, potępionej przez Stolicę Apostolską, należeć, lecz nie wolno też nic czynie, co mogłoby doprowadzić do wniosku, że aprobujemy zasady masonów. Przeto, chociaż ich jako bliźnich miłujemy, stosunków jednak towa­rzyskich z masonami, z odstępcami od wiary, żyjącymi w nielegal­nych związkach, nie wolno nam utrzymywać.

Nie zapominajmy też, że dzieje Polski aż do ostatnich chwil są świadkiem, że masoneria jest wrogiem Polski. Rok 1920, gdy Polska walczyła z bolszewikami, patrzył się na działalność masonerii, utrud­niającej ojczyźnie naszej tę walkę.

O Boże! daj, aby organizacje masońskie zniknęły z oblicza zie­mi, aby masoneria nie miała swych członków i zwolenników w Pol­sce. Przeciwdziałajmy jej. Skutecznie przeciwdziałać będziemy, je­żeli wszelkie objawy bezbożnictwa będziemy potępiali i uniemożli­wiali jego propagandę oraz będziemy się starali o zgodę w narodzie.

Fragment

ajax-loader

Facebook