Przed świętem św. Michała Archanioła (29 września)
Sposób odprawiania nowenny.
Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych łask od Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Św.
Sposób odprawiania nowenny jest następujący: 1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy; 2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą spowiedź; 3) Przyjąć Komunię św.
Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp.
Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne łaski.
Modlitwa wstępna
Patronie nasz, św. Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają nam duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu! Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako anioł pokoju i jeden z książąt górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy!
Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ROZMYŚLANIA
DZIEŃ PIERWSZY
św. Michał jest wodzem i opiekunem Kościoła
Św. Michał zwyciężył Lucyfera, który będąc pierwszym między aniołami, zbuntował się przeciwko Stwórcy; wtedy Pan Bóg wyniósł św. Michała na jego miejsce i uczynił go wodzem wojsk niebieskich.
Św. Michał stał się równocześnie głównym opiekunem Kościoła świętego, gdy w Starym Testamencie czuwał nad Kościołem żydowskim, utrzymując w nim wiarę w jednego Boga i nadzieję w mającego przyjść Mesjasza, który miał odkupić ludzi od grzechów. Gdy Jezus Chrystus narodził się, a Żydzi nie chcieli Go uznać Zbawicielem swoim, Bóg potępił ich Kościół, a św. Michał stał się po Matce Najświętszej pierwszym opiekunem nowego Kościoła chrześcijan. Tak naucza diakon Pantaleon, pisarz kościelny z VII w. po Chrystusie. To samo mówi św. Wawrzyniec Justiniani, a potwierdza to również Tradycja. Kościół czci św. Michała Archanioła jako szczególnego swego patrona i uznaje, że jest nim tak samo dla Kościoła katolickiego, jak był niegdyś dla synagogi.
Żydzi utracili swego potężnego patrona i sprowadzili na siebie nieszczęście. Największym nieszczęściem jest grzech, który: 1) pozbawia nas łaski Bożej, 2) odbiera nam pokój wewnętrzny, jest przyczyną srogich wyrzutów sumienia, 3) skazuje nas na wieczne potępienie.
Św. Michał jako patron Kościoła św. wstawia się nieustannie do Boga za wszystkimi chrześcijanami, wyprasza im łaskę i pomoc Bożą; dopomaga też Ojcu św. i Biskupom w sprawowaniu rządów duchowych, a wszystkich wiernych broni od zasadzek szatana, którego niegdyś wygnał z Królestwa niebieskiego.
Postanowienie
Modlić się będę wytrwale do św. Michała, aby mi dopomógł uchronić się od grzechu, który jest największym nieszczęściem.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen. Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
Litania do św. Michała Archanioła
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.
DZIEŃ DRUGI
Św. Michał broni nas w pokusach szatańskich
Rodzaj ludzki upadł z winy Adama i byłby na wieki odrzucony, gdyby Bóg nie był zesłał na ziemię dla odkupienia naszego Jednorodzonego Syna Swego. Równocześnie polecił Bóg św. Michałowi czuwać nad ludźmi w ich walce z zastępami piekielnymi, ukrócać potęgę szatana – tak naucza przytoczony już pisarz Pantaleon. Tenże sam autor dodaje, że św. Michał, jakkolwiek zamieszkuje w niebie, z niesłychaną szybkością przebiega ziemię i utwierdza ludzi w walce przeciwko pokusom szatańskim.
Czcijmy zatem i wzywajmy usilnie tego naszego potężnego Patrona. Teraz rozważmy wielką potrzebę i skuteczność modlitwy. Zastanówmy się również, jaką być powinna wszelka dobra modlitwa, a mianowicie, że ma być: 1) pokorna, 2) ufna, 3) wytrwała.
Kościół święty naucza i zapewnia, że św. Michał dany nam jest od Boga jako obrońca i przychodzi z pomocą każdemu, ktokolwiek go wzywa. Szczególną opieką otacza zwłaszcza dusze kuszone przez szatana. Pantaleon mówi, że odkrywa nam nawet zasadzki szatana i udaremnia jego podstępy. Nieraz duch ciemności przedstawia nam jakiś zły postępek jako dozwolony, a nawet chwalebny i tym sposobem chce nas przywieść do zguby; ale św. Michał odsłania przed nami niebezpieczeństwo i w ten sposób chroni od groźnego upadku oraz nieszczęścia. Ojciec Nieremberg w swym dziełku o św. Michale mówi: że pewien sługa potężnego pana przez lat wiele prowadził żywot bezbożny, a gdyby bliskim był zgonu, szatan stawił mu przed oczyma grzechy jego i tym sposobem przywiódł do rozpaczy. Grzesznik ów nie chciał się spowiadać, wołając, że jest potępionym. Ponieważ jednak przez całe życie zachował w sercu nabożeństwo do św. Michała i nie przestał wzywać jego przyczyny, wielki ten Archanioł raczył mu się ukazać przed zgonem i powiedział, że modlił się za niego do Pana i uprosił mu trzy godziny życia, aby się mógł wyspowiadać, przyjąć Sakramenta św. i zejść ze świata w łasce Bożej. Umierający ze łzami dziękował niebieskiemu swemu dobroczyńcy za tak wielką łaskę. Następnie polecił swojemu bratu, żeby co prędzej sprowadził spowiednika. Tenże pobiegł zaraz do pobliskiego klasztoru Dominikanów, ale już w drodze spotkał dwóch zakonników, którzy mu rzekli, że wezwani zostali przez nieznajomą osobę, aby wyspowiadać umierającego i że właśnie idą do niego. Przypuścić można, że to sam św. Michał im się ukazał. Chory wyspowiadał się i przyjął Sakramenta św. z oznakami szczerego żalu i ufać można, że został zbawiony.
Postanowienie
W każdej pokusie wołać będę o pomoc do św. Michała.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
 
DZIEŃ TRZECI
Św. Michał walczy za nas ze smokiem piekielnym
Diakon Pantaleon zapewnia, że św. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku. Co więcej, św. Brunon, biskup z Segni, żyjący pod koniec XI w. twierdzi, że św. Michał tak bardzo miłuje ludzi, iż bezustannie we dnie i w nocy walczy za nich przeciw smokowi piekielnemu, a nawet wzywa podwładnych mu Aniołów do potykania się z nim razem, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela. Toteż Pantaleon dodaje, że chwalebny ten Archanioł nieustannie obozuje niejako przy wiernych. To znaczy, że wespół z Aniołami swymi odprawia straż przy nas, abyśmy nie stali się pastwą piekła, a zwłaszcza, jeśli uciekamy się pobożnie do Niego.
Jakub Massi, mówiąc o pomocy, jaką św. Michał udziela tym, którzy Go wzywają, podaje jako przykład podskarbiego króla polskiego, Huberta Salonic. Mnogie lata żył on w grzechu, a bliskim będąc śmierci, byłby został potępiony, gdyby nie cudowna pomoc św. Michała. Sam zeznaje, że miał się już za zgubionego i widział szatanów przychodzących po jego duszę, gdy wtem św. Michał, którego czcił przez całe swe życie, jawnie mu się okazał, odpędził duchy nieczyste i rzekł mu, że wyjedna dla niego u Boga jeszcze osiem dni życia, aby mógł pokutować za winy i naprawić je. Oświecony i umocniony tak wielką łaską pojednał się z Bogiem ze skruchą wielką i wkrótce też życie zakończył.
Powyższy przykład niechaj nas pobudza do mniemania, że choćbyśmy trwali w grzechach aż do śmierci, św. Michał wyjedna nam mimo tego łaskę nawrócenia. Takie łaski rzadkie są bardzo. Wiemy zresztą, że ktokolwiek powraca do występków swoich, będzie odrzucony od Pana, albowiem: „Nie da się Bóg z siebie naśmiewać” (Gal. 6,7). I w Starym Testamencie już powiedział: „Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go” (Amos 1,3).
Postanowienie
Codziennie modlić się będę do św. Michała i czuwać pilnie nad sobą, aby w dawne nie popaść przewinienia.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
DZIEŃ CZWARTY
Św. Michał dopomaga nam do powstania z grzechu
Św. Michał spieszy z pomocą wiernym swym czcicielom, gdy mają nieszczęście popaść w grzech ciężki i wyprasza im łaskę poznania przewinień swoich oraz brzydzenia się nimi. Toteż Kościół nakazuje nam w spowiedzi powszechnej oskarżać się przed Bogiem Wszechmogącym, Najśw. Maryją Panną i św. Michałem, aby otrzymać odpuszczenie grzechów: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, św. Michałowi Archaniołowi…”. Widać stąd, że św. Michał ma od Boga szczególne zlecenie dopomagać nam do odzyskania łaski. Św. Sofroniusz, patriarcha jerozolimski, w VII w. po Chrystusie sławi w uczonej mowie św. Michała i zowie Go przewodnikiem błądzących, a to dlatego, że wprowadza na dobrą drogę grzeszników żyjących z dala od Boga i dopomaga im uzyskać przebaczenie. Przypisuje Mu jeszcze, iż on zachęca upadłych do powstania i przez dobre natchnienia pobudza grzeszników do wyjścia z nieszczęsnego stanu grzechu. Diakon Pantaleon tę samą pochwałę innymi głosi słowy, mówiąc: św. Michał, który gorąco kocha dusze nasze, widząc, że popadły w grzechy i narażone są na wieczne potępienie, różnymi sposobami usiłuje przywieść je do pokuty, będącej jedyną drogą do odzyskania łaski. Dodaje jeszcze, że wielki ten Archanioł widząc, iż który ze czcicieli Jego pozostaje w niełasce u Boga, prosi Pana, aby raczył czekać jego nawrócenia i sam czyni się niejako zakładnikiem za niego, obiecujac Bogu, że ten grzesznik już Go obrażać nie będzie, bo w niebezpieczeństwie On mu zawsze pospieszy z pomocą.
Mamy liczne przykłady nawrócenia grzeszników za przyczyną św. Michała Archanioła. Przytaczam tu jeden wyjęty z dzieła ojca Nieremberga. Pewien kapłan nazwiskiem Torentao od lat dwudziestu grzeszny wiódł żywot, mimo tego zachował nabożeństwo do św. Michała. A gdy miejscowy biskup umarł, począł prosić świętego Archanioła nie o powstanie z grzechu, ale o wyjednanie mu biskupstwa. Wtedy św. Michał raczył objawić się temu kapłanowi i rzekł mu, że on od lat już wielu na piekło zasługuje, ale że uprosił mu od Boga jeszcze miłosierdzia i pokuty. Niechaj zatem nie myśli o biskupstwie, ale raczej o przygotowaniu się na śmierć niedaleką. Obiecał mu również wyjednać szczery żal za grzechy. Po tym upomnieniu grzeszny kapłan wszedł w siebie, odbył dobrą spowiedź, a za tydzień już nie żył. Przed śmiercią zapewniał obecnych, że niebieski opiekun jest zawsze przy nim i umacnia go. Powtórnie jednak zwracam uwagę, że takie przykłady nadzwyczajne rzadkie są, a natomiast często się zdarza, iż ludzi w grzechach zatwardziałych smutny spotyka koniec i że kto na nowo do grzechu powraca, coraz trudniej poprawić się może, a to z trzech przyczyn: 1) staje się coraz słabszym, 2) siła szatana wzmaga się, 3) zmniejsza się łaska Boża.
Postanowienie
Modlić się będę gorąco do św. Michała o nawrócenie grzeszników.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
DZIEŃ PIĄTY
Św. Michał daje każdej duszy osobnego Anioła Stróża
Pobożny diakon Pantaleon naucza, że św. Michał z rozkazu Boga opiekuje się wiernymi i jakkolwiek przebywa w niebie, nie przestaje wspomagać i pocieszać chrześcijan na ziemi. Św. Brunon dodaje, że wielki ten Archanioł wyniesiony przez Boga na wodza i zwierzchnika Aniołów, ma sobie zlecone dawać każdej duszy na ziemi osobnego Anioła Stróża. Jakże wiele zawdzięczamy Mu przeto. Św. Michał jest też wodzem wszystkich Aniołów, podwładnych swoich. On kieruje naszym Aniołem Stróżem i poucza go, w jaki sposób ma nas prowadzić i bronić wobec naszych nieprzyjaciół. Gdy zatem widzimy osobę, którą występki ciągną na zatracenie, albo która nas prześladuje, prośmy św. Michała Archanioła, aby raczył wskazać Aniołowi Stróżowi tejże osoby najlepszy sposób, w jaki oświecić ją może, aby się poprawiła albo przestała nas prześladować. Co więcej, Pantaleon zapewnia, że skoro wzywać będziemy tego potężnego Archanioła, On chronić nas będzie wobec nieszczęść i niebezpieczeństw nawet doczesnych. Ze słów tegoż autora wypływa, że św. Michał dopomaga zwłaszcza wiernym swym sługom do pełnienia woli Bożej. Prośmy zatem gorąco wielkiego naszego opiekuna, aby nas w tym wspierał, by najmiłościwsza wola Boża działa się zawsze w nas i przez nas.
Niechaj całe życie duszy naszej polega na wiernym przestrzeganiu woli Bożej: „A żywot na woli Jego” (Ps. 29,6). Za przykładem króla Dawida prośmy Boga nieustannie, aby nauczył nas pełnienia woli Swojej świętej: „Naucz mię czynić wolę Twoją” (Ps. 142,10). Błagajmy również Najśw. Marię Pannę, naszego Anioła Stróża i świętych naszych Patronów, aby wyjednać nam raczyli tę samą łaskę.
Pamiętać jednak należy, że do woli Bożej stosować się mamy nie tylko w pomyślności, ale i w nieszczęściu, a nawet pośród przeciwności, które nas od ludzi spotykają, gdy nas zasmucają lub prześladują – albowiem wszystko od Boga pochodzi. Sposób to najpewniejszy, aby się uświęcić i cieszyć zawsze prawdziwym pokojem, którego nic zakłócić nie może. Nie zafrasuje sprawiedliwego, cokolwiek nań przypadnie (Przyp. 12,21).
Postanowienie
Prosić będę św. Michała, aby mi dopomógł do wiernego wypełniania woli Bożej.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
DZIEŃ SZÓSTY
Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci
Św. Michałowi zlecił Pan w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony.
Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia: 1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych, 2) obawa wiecznego potępienia, 3) pokusy szatańskie. Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy św. na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. – W modlitwach przy konających chcę również, aby wszyscy obecni prosili św. Archanioła, który jest wodzem wojska niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę. W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: „Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do mego królestwa”. – Jasnym jest więc, że św. Michałowi zlecił Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności.
Św. Michał wyprasza śmierć szczęśliwą wiernym sługom swoim. Iwon, pobożny braciszek z zakonu Kapucynów odznaczał się wielkim nabożeństwem do św. Michała. Ten zaś ukazał mu się widocznie i polecił gotować na śmierć bliską. Odtąd brat Iwon tą myślą bezustannie zajęty, modlitwą i pełnieniem cnót wszystkich sposobił się na zgon szczęśliwy; i umarł też nadzwyczaj świętobliwie, jak zapewnia jego biograf ojciec Polocci. W żywocie św. Kajetana przez ojca Feleone czytamy, że w ostatnich chwilach życia szatani ukazali się Świętemu i dręczyli go pokusami. Ale ponieważ zawsze modlił się nabożnie do św. Michała, tenże również raczył mu się objawić i uspokoić obawy wzniecone przez duchy nieczyste.
Postanowienie
Prosić będę codziennie św. Michała o pomoc i opiekę w godzinę śmierci. Aby tym pewniej zdobyć sobie tę pomoc, czcić będę św. Michała, powściągając moją pychę i chęci zmysłowe oraz pracując nie tylko nad własnym zbawieniem, ale również nad zbawieniem drugich.
Westchnienie
Św. Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
DZIEŃ SIÓDMY
Św. Michał wspomaga dusze w czyśćcu cierpiące
Św. Michał ma również zlecone sobie od Boga pocieszanie dusz w czyśćcu cierpiących. W pacierzach kapłańskich na jego uroczystość czytamy, że Pan Bóg powierza mu dusze wszystkich ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, aby je do nieba wprowadził. A we Mszy za umarłych Kościół prosi: „Niechaj chorąży Krzyża Twego św. Michał wprowadzi dusze wszystkich zmarłych przed Tobą do świętej światłości.” Toteż wielki Archanioł, powodowany gorącą troską o te dusze, które Jemu są oddane i polecone w tak szczególny sposób, wspomaga je i przynosi im ochłodę w cierpieniach czyśćcowych. A jeśli już tu na ziemi w doczesnych potrzebach spieszy z pomocą osobom, które mają do niego szczególne nabożeństwo, o ile więcej będzie je wspierał i ulgę im będzie przynosił pośród mąk czyśćcowych, które przewyższają wielokrotnie wszelkie ziemskie cierpienia.
Jakub Massi powiada, że pewien kapłan odprawiając Mszę św. za umarłych, w szczególny sposób modlił się za dusze, podczas gdy wymawiał słowa wyżej przytoczone: „Niechaj św. Michał wprowadzi je przed Tobą do świętej światłości”. W tej samej chwili ujrzał św. Archanioła zstępującego z nieba do czyśćca, aby wyprowadzić stamtąd dusze, które Mu polecał. Tenże sam pisarz mówi, że pewien zakonnik z klasztoru Cystersów ukazał się po śmierci swemu przyjacielowi kapłanowi i rzekł mu, że pozostaje jeszcze w czyśćcu, ale będzie oswobodzony, jeśli podczas Mszy św. poleci go św. Michałowi. Kapłan ów chętnie spełnił tę prośbę. I on sam, i inni równocześnie widzieli duszę zakonnika prowadzoną do nieba przez św. Michała. Wnosić stąd możemy, że spełniamy rzecz miłą św. Michałowi naszymi modlitwami i dobrymi uczynkami, wspomagając dusze w czyśćcu zostające.
Jest to uczynek miłosierny, nader przyjemny Panu Jezusowi, który pełen miłości dla tych dusz świętych pragnie, abyśmy wstawiali się za nimi.
Postanowienie
Modlić się będę za dusze w czyśćcu zostające i prosić za nimi św. Michała.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
DZIEŃ ÓSMY
Św. Michał jest chorążym Krzyża św.
Zbawiciel nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez Krzyż swój święty, na którym umarł dla zbawienia naszego; przez znak Krzyża św. udziela nam również odpuszczenia grzechów i łaskę swoją. Krzyż św. słusznie jest zatem nazwany sztandarem zbawienia, pod którym gromadzą się wierni, a niesie go św. Michał, jak to wyraźnie potwierdza Kościół w pieśni pacierzy kapłańskich na dzień 8 maja: „Zwycięsko niesie sztandar Krzyża św. Michał, chorąży zbawienia”.
W dzień sądu ostatecznego chwalebny ten pogromca potęg piekielnych pochwyci również sztandar Krzyża, a zgromadziwszy pod tym triumfalnym znakiem dusze wybranych, wprowadzi je uroczyście do nieba przed tron Boży. Czcijmy zatem gorąco Krzyż św., a raczej Jezusa Chrystusa, który raczył na nim życie położyć; i ile możności rozważajmy codziennie przez pół godziny gorzką mękę Zbawiciela naszego. Gdyby kto poniósł za nas obelgi krwawe, a my o tym ani pomyśleć nie chcieli, jakże by bolał nad tym ów przyjaciel, który tyle za nas wycierpiał; a przeciwnie, jakże wielką byłoby dla niego pociechą przeświadczenie, że bezustannie o tym myślimy, mówimy i okazujemy mu wdzięczność naszą. Ale i do św. Michała Archanioła rozbudzajmy w sercu naszym coraz żywsze nabożeństwo i ufność wielką, że ten potężny, a miłosierny nasz opiekun wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny.
Prośmy Matkę Najświętszą, aby raczyła nas polecić św. Michałowi, albowiem podług nauki św. Bonawentury, gdy Najświętsza Maryja Panna rozkaże św. Michałowi zająć się jakimi duszami, on wtedy strzeże je ze szczególną troskliwością; wzywa nawet innych Aniołów i broni te dusze w godzinę śmierci, wprowadza do nieba, jeśli są bez zmazy, a skoro potrzeba im jeszcze przejść przez ogień czyśćcowy, skraca im czas męki i sprawia, że jego czciciele na ziemi wspomagają je modlitwami i dobrymi uczynkami.
Ojciec Engelgrave opowiada, że młody Ferdynand ks. Portugalii wielkie miał nabożeństwo do św. Michała, nawiedzał codziennie ołtarz jemu poświęcony, a święta Jego obchodził uroczyście, przyjmując Komunię św. i poszcząc w wigilię. Św. Archanioł wynagrodził hojnie tak wielką gorliwość; objawił raz księciu Ferdynandowi, że prosił Matkę Najświętszą, aby go wyswobodziła rychło z niebezpieczeństwa tego świata i pozwoliła przyjść prosto do nieba, a ta dobra Matka wysłuchała Go. W dniu oznaczonym Ferdynand rozstał się pobożnie z tym światem, mając lat siedemnaście i ufać można, że św. Michał wprowadził go prosto do nieba.
Postanowienie
Prosić będę św. Michała, aby mnie nauczył czcić tu na ziemi Jezusa ukrzyżowanego, a w niebie wiecznie się z Nim weselić.
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.
DZIEŃ DZIEWIĄTY
Nabożeństwo do św. Michała jest oznaką wybrania Bożego
Po sądzie ostatecznym św. Michał, jak już powiedzieliśmy, zbierze wszystkie dusze, które dostąpiły zbawienia i wprowadzi je do nieba przed tron Boga, aby Pan je pobłogosławił i pozwolił cieszyć się niebieskim szczęściem. Z tego powodu ojciec Recupito zauważa, że nabożeństwo do św. Michała jest szczególną oznaką wybrania Bożego. Św. Archanioł, który tak bardzo pragnie zbawienia wiernych sług swoich, nie dopuści, aby dusza, która w szczególny sposób cześć Mu oddaje, miała popaść w niełaskę u Boga; ale wyjedna jej siłę do zwycięskiego odparcia pokus szatańskich; a jeśli już miała dawniej nieszczęście obrazić Boga grzechem ciężkim, skoro tylko pod Jego uciecze się opiekę, uprosi dla niej łaskę przebaczenia i wytrwania w dobrym. Kościół św. naucza i stwierdza, że ktokolwiek czci św. Michała, otrzyma od Niego łaski obfite i mieć będzie udział w modlitwach, jakie św. Michał bezustannie zanosi za wierne sługi swoje – aby mógł ich wprowadzić do Królestwa niebieskiego.
Skoro św. Michał duszę jaką poleca Bogu, otrzymuje dla niej zbawienie wieczne. Toteż św. Wawrzyniec Justiniani zachęca wszystkich, aby modlitwą starali się zapewnić sobie opiekę potężnego Archanioła, by ich wspierał we wszystkich potrzebach duszy, to św. Michał nie gardzi prośbami zasyłanymi do Niego i nie opuszcza tych, którzy Go miłują i zaufali Jego przyczynie.
Postanowienie
W celu dostąpienia opieki św. Michała postanawiam:
1) Przed Jego świętem odprawiać corocznie nowennę i pościć w wigilię święta.
2) Mieć u siebie obrazek św. Michała oraz czcić go rano i wieczorem modlitwą kościelną:
Św. Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. (rano i wieczorem, dodatkowo w chwilach pokus szatańskich)
(Odpust 3 lata, odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i pod warunkiem pobożnego jej odprawiania przez cały miesiąc [S. Paen. Ap, 12 nov. 1932])
3) W chwili pokusy wzywać pomocy św. Michała i codziennie odmawiać osobną modlitwę dla uproszenia sobie Jego opieki za życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.
MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ
Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen. (1x na dzień)
Westchnienie
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.
Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Litania.