Piątek Wielkanocny
Stacja odbywa się w bazylice świętych Męczenników i ich Królowej. Kościół ten to dawna świątynia pogańska, wzniesiona ku czci wszystkich bogów, zwana Panteonem. W VII wieku przeniesiono do niej z katakumb liczne relikwie męczenników. Miejsce kultu bogów pogańskich zamieniono na miejsce czci Męczenników, którzy ponieśli śmierć za odmowę oddania czci fałszywym bóstwom. Podobnie jak Chrystus, Męczennicy za cenę śmierci odnieśli zwycięstwo. Dlatego po Apostołach im należy się specjalne wspomnienie w Okresie Wielkanocnym. Msza święta wysławia sakrament Chrztu świętego. Dziękujemy Bogu za to, że wyprowadził nas z niewoli świata, podobnie jak Izraelitów wyprowadził z niewoli egipskiej (antyfona na wejście), a Noego uratował z potopu (lekcja). Ewangelia przypomina ustanowienie sakramentu Chrztu i przekazanie Kościołowi władzy nauczania. W kolekcie prosimy o pomoc do prowadzenia życia zgodnego z powołaniem chrześcijańskim.
Omnípotens sempitérne Deus, qui paschále sacraméntum in reconciliatiónis humána fo´dere contulísti: da méntibus nostris; ut, quod professióne celebrámus, imitémur efféctu.
Wszechmogący, wieczny Boże, który ustanowiłeś misterium paschalne zawierając z ludzkością przymierze przebaczenia, udziel nam łaski, abyśmy czynami urzeczywistnili to, co wyznajemy przez tę uroczystość.
Caríssimi: Christus semel pro peccátis nostris mórtuus est, justus pro injústis, ut nos offérret Deo, mortificátus quidem carne, vivificátus autem spíritu. In quo et his, qui in cárcere erant, spirítibus véniens pradicávit: qui incréduli fúerant aliquándo, quando exspectábant Dei patiéntiam in diébus Noë, cum fabricarétur arca, in qua pauci, id est octo ánima salva facta sunt per aquam. Quod et vos nunc símilis forma salvos facit baptísma: non carnis deposítio sórdium, sed consciéntia bona interrogátio in Deum per resurrectiónem Jesu Christi, Dómini nostri, qui est in dextera Dei.
Chrystus zstąpił do otchłani, aby sprawiedliwym Starego Testamentu zwiastować dokonanie Odkupienia. Przez Chrzest chrześcijanin symbolicznie «zstępuje» w śmierć i wynurza się do nowego życia. Woda potopu, która przyniosła śmierć grzechom i unosiła arkę Noego, była typem Kościoła, który ocala ochrzczonych.
Najmilsi: Chrystus umarł raz jeden za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarować Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć cielesną, ale ożywiony duchem. W tym duchu nawet do tych duchów, które przebywały w więzieniu, udał się przepowiadać. Niegdyś były te duchy niewierne, gdy za czasów Noego przy budowie arki, w której tylko niewiele, bo zaledwie osiem ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej. Ta woda i was dzisiaj zbawia przez Chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który jest na prawicy Bożej.
1 P 3:18-22
In illo témpore: Undecim discípuli abiérunt in Galil?am, in montem, ubi constitúerat illis Jesus. Et vidéntes eum adoravérunt: quidam autem dubitavérunt. Et accédens Jesus locútus est eis, dicens: Data est mihi omnis potéstas in colo et in terra. Eúntes ergo, docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti: docentes eos serváre ómnia, quacúmque mandávi vobis. Et ecce, ego vobíscum sum ómnibus diébus usque ad consummatiónem s?culi.
Onego czasu: Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im był nakazał Jezus. I ujrzawszy Go oddali Mu pokłon; niektórzy jednak powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy odezwał się do nich mówiąc: «Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Mt 28:16-20